Certifierade enligt – ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

HD LandScape har för sin verksamhet upprättat ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

HD LandScape ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda uppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

Våra uppdrag inom markanläggning och grönyteskötsel genomförs så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

I vårt arbete använder vi vedertagna anläggnings- och skötselmetoder utifrån tillämpliga krav och förutsättningar.

Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad tjänst i rätt tid och till rätt utförande.

Vi har valt att utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

Miljöpolicy

HD LandScape ska verka för att förebygga förorening och för att belastning på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.

Genom vår kunskap om miljöaspekter kopplade till olika anläggnings- och skötselarbeten kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet, samt vid drift och underhåll av utemiljö.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. För entreprenadmaskinarbeten ställer vi krav på miljöanpassade motorer, samt använder miljöbilar och elbilar.

Vi källsorterar avfall och komposterar trädgårdsavfall.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.

Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs. 

Dela denna sida